ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Frost & Go Kft. 4553 Apagy, Meleghegy


Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Frost & Go Kft. (Cg.15-09-072658, székhely: 4553 Apagy, Meleghegy, adószám: 14297610-2-15, mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) által üzemeltetett hűtőtárolók, raktárak és egyéb szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azt magára nézve kötelező érvényűnek vállalja.

Jelen ÁSZF hatálya a szerződéses- és egyéb jogviszonyokra is kiterjed.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi weblapról:
http://www.frostgo.hu/aszf és letölthető, illetve bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http://www.frostgo.hu/aszf.pdf.

1.Fogalom, szereplők


1.1. Általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül az olyan szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyalnak meg. Az általános szerződési feltétel csak akkor válik a felek megállapodása, illetőleg szerződése részévé, ha megszövegezője lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten, ennek híján pedig ráutaló magatartással elfogadta. Ha az általános szerződési feltétel és az ÁSZF alapján kötött szerződés valamely feltételei egymástól eltérnek, akkor az utóbbi válik a felek szerződésének részévé.

1.2. A jelen általános szerződési feltételek a Frost&Go Kft. Korlátolt Felelősségű szerződéseihez kapcsolódnak, és a Frost&Go Kft. által forgalmazott termékek és nyújtott szolgáltatások átadásának, átvételének, használatuk módjának, a termékek és szolgáltatások ellenértékének megfizetésének.

1.3. Vállalkozó:
Cégnév: Frost & Go Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 15-09-072658
Bejegyző hatóság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 4553 Apagy, Meleghegy
Képviselő: Pongó Patrik ügyvezető

A Vállalkozó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
info@frostgo.hu
trade@frostgo.hu

1.4. A Frost&Go Kft. minden megrendelést – ha csak az ügyféllel kötött egyedi szerződés nem ír elő speciális szabályokat – az alábbi ÁSZF alapján teljesít. Jelen általános szerződési feltételek érvényesek a jövőben kötendő szerződésekre is, kivéve, ha a szerződő felek más feltételekben állapodnak meg.

 1. Alapvető rendelkezések:

  2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  2.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.
  A jelen ÁSZF az írásban vagy szóban megkötött szerződések létrejöttének napját követően lép hatályba. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et módosítsa. A Vállalkozó a módosított ÁSZF-et köteles a weblapján közzétenni.

  2.3. Frost & Go Kft. telefonos ügyfélfogadási ideje, elérhetőségei:
  Hétfő-Péntek: 8:00-16:00
  Telefon: +36-42-700-321 +36-70-383-4996
  E-mail: info@frostgo.hu trade@frostgo.hu
  Áruátvétel – árukiadás munkanapokon (hétfőtől péntekig 7:00 órától 15:00 óráig).

  Vámkezelés
 • Hétfő-Csütörtök: 800 órától 1430 óráig,
 • Péntek: 800 órától 1200 óráig

  2.4. Szolgáltatásnyújtás helye: a Vállalkozó 4553 Apagy, Meleghegy alatt található telephelyén.

  2.5. Az általános szerződési feltételek mindennemű tevékenységre érvényesek, amelyek a Frost&Go Kft. által forgalmazott termékek és szolgáltatások használatával, megvételével, értékesítésével függenek össze. Ide tartoznak azok az egyedi megállapodással (szerződéssel) nem szabályozott jogviszonyok, amelyek alapján a Frost&Go Kft. az általa forgalmazott termékeket és szolgáltatásokat a szerződéses partnerének átadja, illetve nyújtja, a szerződéses partnere a termékeket/szolgáltatásokat átveszi és igénybe veszi, megfizeti azok ellenértékét.

  2.6. Jelen ÁSZF-ben Vállalkozó/eladó (Vállalkozó) alatt a Frost&Go Kft-t kell érteni (a továbbiakban a Vállalkozó, illetőleg eladó, Vállalkozó megnevezése: Vállalkozó). Az ÁSZF szempontjából Megrendelő/vevő a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban a Megrendelő, illetőleg vevő, szolgáltatást igénybe vevő megnevezése: Megrendelő).
 1. Szolgáltatások köre:
 • termék értékesítés
 • bértárolás (hűtött áru, fagyasztott áru, száraz áru)
 • bérfagyasztás
 • zöldség- gyümölcs feldolgozás
 • élelmiszeripari feldolgozó technológia, illetőleg gépek bérbeadása

  Szolgáltatásaink igénybevételéhez kérjük a 2.3. pontban megtalálható elérhetőségeinken vegye fel velünk a kapcsolatot az ajánlatkérés érdekében, melyet a megrendelés, illetve a szerződéskötés folyamata követ.

  A Vállalkozó köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Megrendelőhöz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
 1. Szolgáltatások árai
 • egyedi igényfelmérést ajánlat alapján kerül meghatározásra.
 • írásban megkötött szerződéssel rendelkező partnereink részére, a szerződésben foglaltakkal egyezően.

  4.1. Az ÁSZF alapján kötött szerződés a felek általi kölcsönös elfogadással (ráutaló magatartással) vagy aláírással jön létre, amely megállapodás tartalmazza a jelen ÁSZF-re történő hivatkozást, illetve az attól eltérő szabályokat is, amennyiben ilyenek a szerződés részét képezik. A szerződés megkötésének minősül a Frost&Go Kft. által a Megrendelőnek a szerződés postai, vagy elektronikus úton történő elküldése, és annak a Megrendelő általi visszaigazolása, továbbá az, ha ugyanezt a szerződést a Megrendelő legalább két példányban kinyomtatja, cégszerűen aláírja, és postai úton megküldi a Frost&Go Kft-nek. Ez utóbbi esetben a Vállalkozó a papíralapú szerződés egyik, eredeti példányát nyolc napon belül aláírva visszaküldi a Megrendelőnek.

  4.2. A Vállalkozó az általa forgalmazott termékek vagy szolgáltatások árairól, árlistát (árlistákat) tehet közzé a honlapjain. Az árlistában szereplő árak – hacsak külön nem jelölik – nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA). A Vállalkozó – legalább kilenc havi szerződéses jogviszony fennállta esetén – jogosult arra, hogy árait minden év január 1-jétől az előző évi hivatalos, a KSH vagy az MNB által megadott inflációs rátának megfelelő mértékben megemelje.

  4.3. A Vállalkozó és a és Megrendelő közötti szerződés a felek között jelen ÁSZF-re is tekintettel a szerződésben meghatározott időre jön létre azzal, hogy e szerződés indokolás nélkül bármikor, 90 napos felmondási határidővel (rendes felmondás) nem felmondható; de ez nem zárja ki az azonnali felmondás lehetőségét, ha a Vállalkozó és a Megrendelő közötti szerződésben ilyen felmondási ok is szerepel, és az bekövetkezett.
 1. A megrendelések feldolgozása:
  5.1. A Megrendelő kizárólag írásban adhatja le a megrendelését a Frost&Go Kft. által forgalmazott termék(ek)re vagy szolgáltatás(ok)ra. Az írásbeli – kézbesítővel, postai küldeményként, vagy emailben megküldött – megrendelés akkor fogadható el, ha tartalmazza legalább a következőket:
 • a Megrendelő pontos megnevezését és címét, cégazonosítóit,
 • a Megrendelő részéről eljáró kapcsolati személy(ek) nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,
 • a megrendelt termék (szolgáltatás) pontos megnevezését és mennyiségét.

  5.2. A megrendelés akkor tekinthető a Vállalkozó által elfogadottnak, ha azt a Vállalkozó visszaigazolta. Visszaigazolásnak minősül az is, ha a Vállalkozó a megrendelés beérkezése után – szóban – a szolgáltatása használatát lehetővé teszi.

  5.3. A Vállalkozó nem vállal felelősséget akkor, ha a 5.2. pontban meghatározott visszaigazolásban szereplő, várható szállítási időtartam eltelte után rajta kívül álló okból vagy vis maior miatt nem tudja a megrendelt terméket átadni vagy a szolgáltatás teljesítését megkezdeni. Ebben az esetben, amennyiben a Vállalkozó a várható szállítási idő elteltét követő 8 napon belül sem tudja a megrendelt terméket átadni vagy a szolgáltatás teljesítését megkezdeni, a Megrendelő az adott termékre (szolgáltatásra) vonatkozó megrendeléstől minden jogkövetkezmény nélkül – írásban (legalább emailben) – elállhat.

  A Vállalkozó az olyan körülményeket tekinti vis maior-nak, amelyekért nem felelős, rajta kívül álló okból állt elő, és elháríthatatlan okból következett be. Vis maiorra a felek csak akkor hivatkozhatnak, ha írásban (legalább emailben) haladéktalanul értesítik a másik felet a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.

  5.4 A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Vállalkozó minden esetben az 5.1. pont alapján eljáró kapcsolati személy(ek) részére elektronikus, vagy szóbeli úton igazolja vissza, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

  5.5. A felek megállapodása alapján a Vállalkozó a Frost&Go Kft. telephelyén köteles a termék (szolgáltatás) átadására. A felek a jelen alpontban meghatározottaktól eltérő teljesítési helyben is megállapodhatnak kizárólag írásban (e-mailben), ebben az esetben a Vállalkozó jogosult a megrendelt és átadott termék (szolgáltatás) szállításáért külön díjat felszámítani.

  5.6. A termék átvétele a Megrendelő részéről
  5.6.1. A felek megállapodása alapján a Megrendelő köteles az átvételre kerülő termék (szolgáltatás) minőségi és mennyiségi vizsgálatára annak átvételével egyidejűleg. A vizsgálat során a Vállalkozó és a Megrendelő írásban megjelölt képviselőjének jelenlétében a felek az átadásra kerülő termék (szolgáltatás) meglétét, illetőleg esetleges hiányosságait, sérüléseit írásban rögzítik; a hiányról vagy sérülésről felvett jegyzőkönyvet mindkét fél képviselője aláírja. Az átvételre kerülő termék (szolgáltatás) átvételével és vizsgálatával összefüggő költségek a Megrendelőt terhelik.

  5.6.2. A minőségi kifogást a Megrendelő köteles annak felismerését követően haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval megjelölve egyben a minőségileg kifogásolt termékkel (szolgáltatással) összefüggő szavatossági igényt is.
  A megrendelt és a fenti alpontoknak megfelelően átadott, illetve átvett termék (szolgáltatás) tekintetében a Vállalkozó az átadást követően mennyiségi kifogást nem fogad el; minőségi kifogás esetén az adott termékre (szolgáltatásra) irányadó szavatossági szabályok az irányadók

  5.6.3. Az 5.5. és 5.6. alpontokban meghatározottak szerint átadott, megvizsgált és átvett termék (szolgáltatás) tekintetében a kárveszély a terméknek (szolgáltatásnak) a Frost&Go Kft. telephelyén történő, a Megrendelő általi birtokbavételével a Megrendelőre száll át.

  5.7. A termék átvétele a Vállalkozó részéről:
  5.7.1. A felek megállapodása alapján a Vállalkozó köteles az átvételre kerülő termék (szolgáltatás) minőségi és mennyiségi vizsgálatára annak átvételével egyidejűleg. A vizsgálat során a Vállalkozó és a Megrendelő írásban megjelölt képviselőjének jelenlétében a felek az átadásra kerülő termék (szolgáltatás) meglétét, illetőleg esetleges hiányosságait, sérüléseit írásban rögzítik; a hiányról vagy sérülésről felvett jegyzőkönyvet mindkét fél képviselője aláírja. Az átvételre kerülő termék (szolgáltatás) átvételével és vizsgálatával összefüggő költségek a Megrendelőt terhelik.

  5.7.2. A minőségi kifogást a Vállalkozó köteles annak felismerését követően haladéktalanul írásban közölni a Megrendelővel megjelölve egyben a minőségileg kifogásolt termékkel (szolgáltatással) összefüggő szavatossági igényt is.
  A megrendelt és a fenti alpontoknak megfelelően átadott, illetve átvett termék (szolgáltatás) tekintetében a Megrendelő az átadást követően mennyiségi kifogást nem fogad el; minőségi kifogás esetén az adott termékre (szolgáltatásra) irányadó szavatossági szabályok az irányadók. A vállalkozó a minőségileg kifogásolt termék átvételét a fentiek alapján megtagadhatja.

  5.7.3. Az 5.5. és 5.7. alpontokban meghatározottak szerint átadott, megvizsgált és átvett termék (szolgáltatás) tekintetében a kárveszély a terméknek (szolgáltatásnak) a Frost&Go Kft. telephelyén történő, a Vállalkozó általi birtokbavételével a Vállalkozóra száll át.

  5.7.4. Vállalkozó kizárja a felelősségét, abban az esetben, ha olyan lejárt, romlott, vagy sérült termék került általa raktározásra, ami az adott időpontban a Megrendelő által szándékos megtévesztéssel került elhelyezésre.
 1. Az ellenszolgáltatás teljesítése, a késedelem és nem fizetés jogkövetkezményei
  6.1. A Megrendelő által megrendelt terméknek vagy szolgáltatásnak az átadását, illetőleg átvételét követően a Vállalkozó a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki, amelyet megküld a Megrendelőnek. Folyamatosan szállított termékről vagy szolgáltatásról a Vállalkozó havi bontásban bocsát ki számlát, ha csak a konkrét eset körülményeiből vagy a felek közötti szerződésből más nem következik.

  A havi számlázástól Vállalkozó abban az esetben eltérhet, amennyiben az utolsó szolgáltatási nap nem a hónap utolsó napjára esik. Ebben az esetben Vállalkozó jogosult a hóközi számla kiállítására

  A számlával kapcsolatban a Megrendelő annak kézhezvételét követően 3 munkanapon belül tehet kifogást, kizárólag írásban (postai úton ajánlott küldeményként, illetve emailben). A kifogás nem irányulhat az ÁSZF 5.6. és 5.7. pontjában meghatározott mennyiségi és minőségi vizsgálat keretében felmerülő kérdésekre.

  A számlán szereplő szövegezési pontatlanság, számítási hiba vagy más elírás a Vállalkozó egyoldalú – számlamellékletként kezelendő – írásbeli nyilatkozatával is módosítható.

  A fizetési késedelem kapcsán a Vállalkozó által elektronikus úton küldött fizetési felszólítást (e-mailt) is érvényesnek és joghatályosnak kell tekinteni.

  6.2. A Megrendelő köteles az általa kézhez kapott számlát az abban foglalt fizetési határidőn belül kiegyenlíteni.

  6.3. A Vállalkozó – különösen kisebb értékű szolgáltatásoknál – a szolgáltatás megrendelésének feltételévé teheti azt, hogy a Megrendelő elektronikus úton előre fizesse ki a megrendelt szolgáltatás értékét.

  6.4. A Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme esetére a fizetési határidő napjától a számla kiegyenlítésének napjáig a Polgári Törvénykönyv által meghatározott mértékű késedelmi kamatot köthet ki. A késedelmi kamat számításának alapja a késedelemmel érintett számla bruttó összege. A késedelmi kamatot a Vállalkozó a következő számlán vagy külön számlán ilyen címen tünteti fel.

  6.5. A Vállalkozó jogosult az újabb megrendelés elutasítására, illetőleg a megrendelt termék (szolgáltatás) átadásának megtagadására, amíg a Megrendelőnek egy korábbi megrendeléséhez vagy a folyamatosan nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó, kiegyenlítetlen tartozása van.

  A Vállalkozó a Megrendelő két egymást követő, 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén az ÁSZF alapján kötött szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és intézkedhet a szerződésből folyó követelései behajtásáról, illetőleg a birtokában lévő, Megrendelő tulajdonát képező árukészlet, vagy egyéb eszközökön automatikusan zálogjog alakul a Megrendelő javára, a lejárt tartozások és annak járuléka erejéig.

  6.6. A Megrendelő az ÁSZF alapján kötött szerződéstől való elállása esetén köteles a Vállalkozóval szemben fennálló tartozásait – az átadott termék (szolgáltatás) árát, a késedelmi kamatot, a tartozások behajtásával kapcsolatos költségeket stb. –, illetőleg a Vállalkozó esetleges kárát megtéríteni azzal, hogy a Vállalkozó által közölt, a szerződésen alapuló tartozások időközbeni részbeni vagy teljes kiegyenlítését a Megrendelőnek kell bizonyítania.

  6.7. Amennyiben a Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, a Vállalkozó a következők szerint érvényesíti az igényét:

  A Megrendelő tudomásul veszi azt, illetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a Megrendelő tartozását harmadik személy igénybevételével érvényesítse, és ennek érdekében a Megrendelő általa kezelt adatait, valamint a felek jogviszonyát meghatározó adatokat a tartozást érvényesítő harmadik személynek átadja.

  A Megrendelő tartozását a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli (legalább e-mail-ben teljesített és visszaigazolt) értesítése mellett harmadik személyre engedményezheti; ebben az esetben az értesítés kézhezvételét követően a Megrendelő csak az új jogosultnak (engedményes) teljesíthet.

  A Vállalkozó a Megrendelő tartozása érvényesítése érdekében fizetési meghagyás kibocsátását kérheti az illetékes bíróságtól.

  A Vállalkozó jogosult felszámolási eljárást kezdeményezni Megrendelővel szemben, 30 napon túli lejárt tartozás esetén.

  A Vállalkozó a Megrendelő tartozásának csökkentése érdekében a birtokában lévő, és már zálogjoggal biztosított – a Megrendelő tulajdonát képező – árukészletek, és gépek értékesítését megkezdheti

  A Vállalkozó saját hatáskörében hozott döntése alapján választhat az igényérvényesítés módjai közül azzal, hogy a Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak az igény érvényesítésével járó költségeit, és nem hivatkozhat a jóhírneve sérelmére.
 2. Betárolás és kitárolás:
  A Vállalkozó raktára a betárolást a bértárolási szerződésben és a jelen ÁSZF-ben rögzített nyitvatartási időben tudja biztosítani.

  A Megrendelő által a be- és kitárolás bejelentése a Vállalkozó részére: a be- és kitárolást megelőző 3 munkanappal hamarabb.

  Megrendelő kitárolási kötelezettsége: legkésőbb a felek között létrejött írásbeli bértárolási szerződés lejártát követő 3 munkanapon belül. Az ezen határidő lejártát követően a Vállalkozó a 8.) pontban rögzített mértékű kötbér felszámítására jogosult a Megrendelővel szemben.
 3. Kötbér felszámítása, kötbér mértéke:
  Amennyiben a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött érvényes szerződésben rögzített határozott időtartam lejárt, – és felek a bértárolási szerződést kölcsönös akaratelhatározással nem hosszabbították meg -, és a Megrendelő az ÁSZF 7.) pontjában rögzített 3 munkanapos határidőben nem teljesíti a kitárolási kötelezettségének, akkor a Vállalkozó a Megrendelővel szemben kötbér felszámítására jogosult. A kötbér naptári napokra bontott mértéke: a ki nem tárolt áru szerződéses árának 1,5%-a.

  Amennyiben a felek között érvényes írásbeli szerződés nem jött létre, és a Megrendelő kitárolási kötelezettségét az ÁSZF 7.) pontjában rögzített határidőben nem teljesíti, akkor a Vállalkozó a Megrendelővel szemben kötbér felszámítására jogosult. A kötbér naptári napokra bontott mértéke: a ki nem tárolt áru szerződéses árának 1,5%-ának a háromszorosa.

  Amennyiben a Megrendelő a bértárolási szerződést meghatározott mennyiségű (fix) rakathelyre köti meg, és a megkötött szerződés időbeli hatálya alatt az előre lekötött fix rakathelyet nem használja ki legalább 80 %-ban, akkor a Vállalkozó a Megrendelővel szemben kötbér felszámítására jogosult. A kötbér elszámolására a Vállalkozó naptári napokra bontva jogosult legkésőbb a felek között létrejött érvényes szerződés megszűnésének a napján.

  A kötbér mértéke a ki nem használt rakathely szerződésben rögzített napi árának a 150%-a.
 4. Felmondás, illetve az elállás joga:
  A jelen ÁSZF 2.1. pontjában hivatkozott Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 5. Felelősség
  10.1. A Vállalkozó kizár minden, a szolgáltatás szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget.

  10.2. A Vállalkozó a mulasztásával okozati összefüggésben a Megrendelőnek okozott, bizonyíthatóan bekövetkezett közvetlen károkért való kártérítési felelősségének mértéke nem haladhatja meg az utolsó egy évben a Megrendelő által a termékért (szolgáltatásért) fizetett díj nagyságát.
 6. Panaszkezelés: A Vállalkozó panaszügyintézésének a helye a Vállalkozó székhelyével megegyezik (4553 Apagy, Meleghegy). A panaszok közlése érdekében a Vállalkozó ügyfélszolgálatának levelezési címe: 4553 Apagy, Meleghegy, Pf.: 10 A Vállalkozó a panaszokat elektronikus úton is fogadja az alábbi e-mail címen: info@frostgo.hu
 7. Vegyes rendelkezések:
  12.1. A jelen ÁSZF-ben és az ÁSZF alapján kötött szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

  12.2. Az ÁSZF alapján kötött szerződés módosítása csak a szerződés aláírói, mint a Vállalkozó illetve a Megrendelő képviselői útján történhet.

  12.3. Az ÁSZF alapján kötött szerződés részesei vállalják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Az ÁSZF alapján kötött szerződésből adódó – egymás közötti megállapodással nem rendezett – jogviták elbírálására a Vállalkozó kiköti a Vállalkozó székhelye szerinti illetékes bíróságok (Nyíregyházi Járásbíróság, Nyíregyházi Törvényszék) kizárólagos illetékességét, amelyet a Megrendelő a szerződés megkötésével elfogad, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

  12.4. A Frost&Go Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁSZF egyes rendelkezéseitől külön megállapodás alapján, vagy egyes szerződésekben ettől eltérjen.

  Apagy, 2019. december 30.